PRINT PAGE

STATUTEN VZW

Statuten Vereniging Zonder Winstoogmerk

 

“ De Getokes van’t Jungtejater”

 

 

Ondernemingsnummer: 0680.832.211

Benaming voluit:            Getokes van’t Jungtejater VZW

Verkort:                          Getokes VZW

Rechtsvorm:                  Vereniging Zonder Winstoogmerk

Maatschappelijke zetel: Melkwezerstraat 52    3350 Linter -   België

 

Ontwerpakte: Oprichting

 

 

Artikel 1: De vereniging

 

Sectie A.

De naam van de vereniging luidt: Getokes van’t Jungtejater VZW afgekort Getokes VZW

 

Sectie B.

De vereniging werd opgericht op 30 augustus 1997 onder de statuten van een feitelijke vereniging en omgezet naar VZW op 1september 2017, en dit voor onbepaalde duur.

 

Sectie C.

De vereniging heeft als maatschappelijke zetel: Melkwezerstraat 52 te 3350 Linter en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Leuven. De Raad van Bestuur (RvB) heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats in België en om de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen.

 

Artikel 2: Doel

 

Sectie A.

Het doel van de vereniging is de jeugd van 8 tot 99 jaar kennis bij te brengen over het toneel spelen. Tevens heeft het tot doel het maken en brengen van kwalitatieve theatervoorstellingen voornamelijk voor kinderen, jongeren en families.

 

Sectie B.

De vereniging kan in ondergeschikte orde handelsdaden stellen waarvan de inkomsten aangewend worden om haar maatschappelijk doel te stellen.

Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doelen overeenstemt.

 

Artikel 3: De leden

 

Sectie A.

De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden en deze zijn onderworpen aan het huishoudelijk reglement.

De vereniging telt minstens 3 leden. Indien het aantal leden minder bedraagt dan 3, wordt de vereniging ontbonden.

 

Sectie B.

Effectieve leden betalen lidgeld, waarvan het bedrag jaarlijks door de Raad van Bestuur op de Algemene Vergadering wordt vastgelegd volgens de regels in het huishoudelijk reglement vermeld. Alle effectieve leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Zij hebben de rechten en verplichtingen die in de VZW-wetgeving, de statuten en het huishoudelijk reglement beschreven zijn.

 

Sectie C.

Toegetreden leden betalen geen lidgeld en hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering. Zij zijn enkel aangesloten om te genieten van een activiteit van de vereniging, en gedurende de volledige duur van de aanwezigheid op die activiteiten.

 

Sectie D.

 

D-I  Verzoek tot lidmaatschap moet gericht worden aan het lid van de Raad van Bestuur, dat belast is met het bijhouden van de ledenlijst.

Een effectief lid kan pas als dusdanig beschouwd worden na het betalen van lidgeld en na inschrijving in het ledenregister, dat op de locatie van de Maatschappelijke Zetel bewaard wordt.

 

D-II Een lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de vereniging door dit te melden per schrijven aan de Raad van Bestuur. Leden die hun lidmaatschapsbijdrage niet betaald hebben binnen de maand nadat ze daartoe schriftelijk aangemaand werden door de Raad van Bestuur worden geacht ontslagnemend te zijn.

 

D-III De Raad van Bestuur kan met een drie vierde meerderheid discretionair en zonder motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als effectief lid.

 

D-IV De uitsluiting van een lid kan door de Algemene Vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Leden die zich niet houden aan de regels van goed zedelijk gedrag en de orde en welzijn van leden en niet leden schenden worden onmiddellijk uit de vereniging geplaatst.

 

D-V Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.

 

D-VI  Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz.

Noch de ontslagnemende of uitgesloten leden, noch de erfgenamen van leden kunnen enig recht doen gelden op het sociaal fonds.

 

Sectie E.

Het ledenregister wordt bijgehouden door een lid van de Raad van Bestuur en bevindt zich op de maatschappelijk zetel van de vereniging.

 

 

Artikel 4: De Raad van Bestuur

 

Sectie A.

De Raad van Bestuur bestaat uit minstens 3 personen waaronder één voorzitter en penningmeester.

Beslissingen van de Raad van Bestuur vereisen een meerderheid binnen die Raad van Bestuur.

 De minimumleeftijd als bestuurslid is 18 jaar. De bestuursleden worden voor onbepaalde duur  benoemd. Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen, en dit zonder enige vooropzeg.

 Het bestuur bestaat uit de volgende functies:

 

- Voorzitter

- Ondervoorzitter

- Penningmeester

- Secretaris

- Bestuurslid

 

Maximum 3 functies zijn cumuleerbaar. De functies van Voorzitter en Ondervoorzitter zijn niet cumuleerbaar.

 

Het bestuur bestaat uit minstens 3, en maximum 15 personen.

De verkozen bestuursleden zijn vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage.

Ieder lid die voldoet aan de vereiste heeft het recht zich kandidaat te stellen om te zetelen in het bestuur.

Kandidaturen dienen aangeboden te worden op de Algemene Vergadering. Het bestuur zal de kandidaat onderzoeken en ofwel aanvaarden, ofwel afwijzen.

 

Sectie B.

Het is de taak van de Raad van Bestuur om voor de leiding en goede gang van zaken binnen de vereniging te waken. Bij onenigheid binnen de vereniging zal het bestuur de definitieve beslissing nemen. Ze draagt de eindverantwoordelijkheid bij alle activiteiten in naam van de vereniging zoals beschreven in artikel 2 en bij het opstellen van een huishoudelijk reglement.

Leden van de Raad van Bestuur zijn automatisch ook dagelijks bestuurder.

De precieze functieomschrijving van de leden van de Raad van Bestuur, alsook de volledige functieomschrijving van voorzitter en penningmeester, staan vermeld in het huishoudelijk reglement. Alle leden van de Raad van Bestuur oefenen hun functie kosteloos uit.

 

Sectie C.

Een mandaat binnen de Raad van Bestuur kan op drie wijzen beëindigd worden.

In het gewone geval geeft het lid van de Raad van Bestuur schriftelijk aan de voorzitter te kennen dat hij zijn mandaat ter beschikking wil stellen. Hij blijft dan in functie tot de volgende Algemene Vergadering.

Ofwel geeft het lid van de Raad van Bestuur schriftelijk aan de voorzitter te kennen dat hij met onmiddellijke ingang wegens dringende reden ontslag wil nemen. Dat ontslag gaat dan onmiddellijk in, en wordt binnen de 30 dagen in het Staatsblad gepubliceerd.

Ofwel beslist de Raad van Bestuur met unanimiteit dat een lid van de Raad van Bestuur ontslagen wordt. Bij deze stemming heeft het desbetreffende lid geen stemrecht. Dat ontslag gaat onmiddellijk in, en wordt binnen de 30 dagen in het Staatsblad gepubliceerd.

Elk bestuurslid heeft het recht zich gedurende zijn mandaat, door dringende redenen voor een bepaalde periode te laten vervangen door een andere lid van het dagelijks bestuur.

Na deze periode kan het bestuurslid beslissen zijn mandaat verder op te pikken of te beëindigen volgens de procedures beschreven in deze sectie.

 

Sectie D.

Alle beslissingen van de Raad van Bestuur dienen ten laatste zeven werkdagen na de vergadering digitaal ter beschikking van de leden te worden gesteld en op papier te worden bewaard op de plaats van de maatschappelijk zetel. De bestuursverslagen kunnen ten allen tijde ingekeken worden door leden; hun aanvraag hiertoe kan niet geweigerd worden.

 

Sectie E.

Het bestuur heeft geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen bij uittreding, afzetting of overlijden nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdrage of gedane inbreng.

 

Sectie F.

Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een goed doel jaarlijks vastgelegd op de Algemene Vergadering.

 Verder bestaat de vereniging uit leden en actieve leden, deze actieve leden engageren zich in  het verder meewerken en denken van het goed functioneren van allerhande activiteiten.

 

Sectie G.

Het bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter. De voorzitter is gehouden het bestuur minstens drie keer per jaar bijeen te roepen.

Deze vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of, indien deze afwezig, door de ondervoorzitter.

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige bestuursleden. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter of zijn vervanger.

Van elke vergadering van het bestuur worden de notulen opgemaakt welke beschikbaar zijn voor inzage op het adres van de secretaris.

 

 Artikel 5: Algemene Vergadering

 

Sectie A.

 De Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging.

Het concrete verloop van een Algemene Vergadering staat beschreven in het huishoudelijk reglement. Oproepingen voor de Algemene Vergadering worden ten laatste zeven dagen voor de vergadering verstuurd via email. De oproeping omvat de agenda van de vergadering, samen met plaats, dag en uur van de vergadering.

 

Sectie B.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of

door één van de oprichters, indien deze niet beschikbaar zijn, nemen de aanwezige leden van

het bestuur de leiding van de Algemene Vergadering in comité waar.

 

Sectie C.

Op de Algemene Vergadering heeft ieder lid een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden, behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen. Voor uitsluiting van leden, ontbinding van de vereniging, ontslag van een lid van de Raad van Bestuur, of statutenwijziging is twee derde van de stemmen van de aanwezige leden nodig.

Voor het wijzigen van de doeleinden van de vereniging, is een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige leden nodig.

Bij gelijke stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

Vermits het merendeel van de leden uit jongeren bestaat kunnen de stemrechten doorgeven worden aan de ouders/voogden van de leden.

Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda afgeweken worden.

 

Sectie D.

 De Algemene Vergadering is verantwoordelijk voor:

- Wijziging van de statuten en inhoud huishoudelijk reglement,

- Benoeming en afzetting van de bestuurders,

- De kwijting aan de bestuurders,

- De vaststelling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage,

- De goedkeuring van de begroting en van de rekening,

- De goedkeuring van grote investeringen,

- De uitsluiting van een lid,

- De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,

- De goedkeuring van een bijzonder werkingsverslag van de voorzitter,

- De goedkeuring van het actieprogramma opgesteld door de Raad van Bestuur,

- De ontbinding van de vereniging,

- Suggesties en voorstellen van de leden,

- Varia

Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement worden pas van kracht na afloop van de Algemene Vergadering.

 

Sectie E.

De agenda wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Onderwerpen die niet op de agenda voorkomen kunnen niet geldig worden gestemd. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door één van de leden, ten minste veertien dagen voor de vergadering plaats heeft, moet op de agenda geplaatst worden. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen niet door andere leden worden vertegenwoordigd.

 

Sectie F .

De artikelen van de statuten kunnen enkel door het bestuur worden gewijzigd. De stemming zal gebeuren bij meerderheid van stemmen. Ingeval van gelijke stemmen zal de stem van de voorzitter, of bij diens afwezigheid door het langst aangesloten bestuurslid, als dubbel tellen.

 

Sectie G .

Alle beslissingen van de Raad van Bestuur dienen ten laatste zeven werkdagen na de vergadering digitaal ter beschikking van de leden te worden gesteld en op papier te worden bewaard op de plaats van de maatschappelijk zetel. De bestuursverslagen kunnen ten allen tijde, na afspraak, ingekeken worden door de leden. Hun aanvraag hiertoe kan niet geweigerd worden.

 

 

Artikel 6: Ontbinding van de vereniging:

 

Sectie A.

Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, zullen de beschikbare goederen

verdeeld worden volgens de regels afgesproken in het huishoudelijk reglement en de resterende waardes geschonken worden aan een vereniging met soortgelijk doel voor kinderen in de regio Hageland .

Hiervoor werd Huize Levenslust – St Truidense steenweg 190 , 3350 Linter en Polly’s Ranch – Ganzendries 60, 3300 Oplinter gekozen.

 

Sectie B.

De ontbindingsprocedures staan beschreven in de wet van 27 juni 1921, rekening houdend met latere aanpassingen.

 

 

Artikel 7: Privacy wetgeving

 

Sectie A.

Het volledig bestuur verbindt zich ertoe de wetgeving ivm privacy en bescherming van de jeugd na te leven volgens omschrijvingen in het huishoudelijk reglement en de Belgische wet.

 

Artikel 8: Overgangsbepalingen:

 

De eerste Raad van Bestuur bestaat uit:

 

Als voorzitter:

Ramaekers William

Melkwezerstraat 52, 3350 Wommersom

 

Als ondervoorzitter:

Kumpen Lieselot

Hannuitsesteenweg 185, 3300 Bost

 

Als penningmeester:

Fruyt Anja

Bergdriesstraat 9, 3350 Wommersom

 

Als secretaris:

Christel Aerts

Hof ter Mereweg 47 , 3300 Oplinter

 

 

 

Aldus goedgekeurd door de Algemene Vergadering te Linter op 01 september 2017 in twee exemplaren.

 

 

 

Handtekeningen van de stichtende leden:

 

 

 

 

William Raemakers                                                                Lieselot Kumpen

Voorzitter                                                                                Ondervoorzitter

 

 

 

………………. ……………..                                                      ……………………………...

 

 

 

Anja Fruyt                                                                                 Christel Aerts

Penningmeester                                                                       Secretaris

 

 

…….   ………………..                                                                  …….   ………………..