Over ons privacybeleid

 

Getokes vzw geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw

gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Getokes vzw. De ingangsdatum voor de geldigheid van dit beleid is 30 april 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze Werkgroep Privacy, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Doel van de gegevensverwerking

 

 - Algemeen doel van de verwerking:

 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment u te benaderen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan administratieve verplichtingen met onze verzekeringdienst en de leden administratie van Open Doek vzw te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

 - Bewaartermijnen :

 

Wij bewaren uw gegevens zolang u lid van ons bent. Dit betekent dat wij uw leden profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

 

 - Inzagerecht :

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

 - Rectificatierecht :

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

 - Recht op beperking van de verwerking :

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

 - Over de gegevensverwerking:

 

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

 - Webhosting, email en maillijsten:

 

   One.com

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van One. One verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. One heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. One.com is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht en volledig in regel met de Europese wetgeving ivm gegevensbescherming.

 

   Google docs

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven middels de formulieren optie in Google docs. Google docs zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.

Uw persoonsgegevens worden door Google docs beveiligd opgeslagen. Het betreft de volgende noodzakelijke gegevens:

● E-mailadres

● Voor -en achternaam

● Geboortedatum

Ook de volgende adresgegevens kunnen worden ingevuld. Deze kunnen worden gebruikt om u middels brief- en pakketpost te benaderen:

● Adres

● Woonplaatsgegevens

Voor het opslaan en verwerken van al deze gegevens zullen we u om toestemming vragen.

Deze gegevens zijn enkel nodig voor het verder afhandelen van de nodige verzekeringen en indien nodig de lidmaatschappen van de overkoepelende vereniging Open doek vzw ,

Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen

 

   Google Analytics

Voor het analyseren van het gebruik op onze website, maken we gebruik van Google Analytics. Deze software legt de volgende metagegevens vast:

● IP-adres

● Browserversie

● Besturingssysteem

● Website gebruik

Deze gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard ten behoeve van trendanalyses.

 

   Gegevenslijsten

Zoals hoger vermeld gebruiken we de volgende personen gegevens voor :

● E-mailadres

● Voor -en achternaam

● geboortedatum

● Adres

● Woonplaatsgegevens

Deze gegevens zijn enkel nodig voor het verder afhandelen van de nodige verzekeringen en indien nodig de lidmaatschappen van de overkoepelende vereniging Open doek vzw , Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen.

Deze gegevens worden maximaal 12 maanden bewaard en nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gesteld aan derden.

 

 

Contact gegevens Getokes vzw

Melkwezerstraat 52

3350 Linter

info@getokes.be

 

PRINT PAGE

Privacy beleid